f Regulamin - 3City Hostel Gdańsk

Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wprowadza się następujące definicje:

a) Regulamin- niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług przez Hostel, zasady odpowiedzialności oraz prawa i obowiązki Usługobiorcy, Gościa oraz Hostelu. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hostelu.
b) Gość- każda osoba fizyczna, która zameldowała się w hostelu. Przez zameldowanie się w Hostelu Gość potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, jest dla niego w pełni zrozumiały i akceptuje nieodwołalnie jego warunki.

c) Usługobiorca- każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełnia chociażby jeden z następujących warunków: (1) dokonała rezerwacji, (2) uiściła opłatę rezerwacyjną, (3) uiściła opłatę za pobyt w hostelu. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usług przez Hostel, a wystąpienie któregokolwiek zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznacza, że Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego warunki i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

2. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hostelu oraz na stronie internetowej: www.3city-hostel.pl.
3. Wszelkie postanowienia Regulaminu w stosunku do Gościa mają zastosowanie również do Usługobiorcy, chyba że wyraźnie wskazano inaczej w treści Regulaminu.
4. Dokonanie rezerwacji, uiszczenie opłaty rezerwacyjnej lub uiszczenie opłaty za pobyt w Hostelu przez Usługobiorcę, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej, jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług przez Hostel na rzecz Usługobiorcy. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Usługobiorca potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje bezspornie warunki Regulaminu.

§2

1. Miejsce w pokoju hostelowym udostępniane jest na doby hostelowe (noclegowe).
2. Doba hostelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres opłacony najpóźniej w momencie zameldowania, należy zgłosić najpóźniej do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym dzień wymeldowania z Hostelu. Hostel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych miejsc w pokoju hostelowym oraz pod warunkiem uiszczenia opłaty za przedłużony pobyt w pełnej wysokości przed rozpoczęciem się danej doby hostelowej.

4. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hostelu w przypadku niedokonania pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania przez Gościa (lub osób go odwiedzających) Regulaminu.

5. Wraz z upływem doby hostelowej, Gość zobowiązany jest do wymeldowania się w recepcji Hostelu, oraz zwolnienia i wydania miejsca w pokoju hostelowym, w tym do zwrotu klucza do tego pokoju (jak również klucza do drzwi/szafki).

6. Niedochowanie obowiązku wymeldowania się wraz z upływem doby hostelowej, skutkować będzie naliczeniem kary w wysokości 100% opłaty za jednodniowy pobyt w Hostelu obowiązującej w dniu, w którym winno nastąpić wymeldowanie. Powyższe nie oznacza jednak przedłużenia pobytu, w tym, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

7. Niedochowanie obowiązku zwrotu klucza do pokoju (jak również klucza do drzwi/szafki) skutkować będzie obciążeniem Gościa karą wynoszącą 100zł od każdego zgubionego lub niezwróconego klucza.
8. Przy zameldowaniu grup powyżej 8 osób pobierany jest depozyt grupowy w wysokości 100 zł od osoby. Depozyt zwracany jest przy wymeldowaniu przy założeniu, że nie stwierdzono zniszczeń lub usterek spowodowanych przez grupę.

9. Cisza nocna w Hostelu tj. zarówno w częściach wspólnych, jak i w pokojach obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.

§3. REZERWACJA

2. Rezerwacji można dokonać w następujący sposób: na recepcji, telefonicznie pod warunkiem potwierdzenia rezerwacji drogą mailową, mailowo, Internet.
3. Po dokonaniu rezerwacji przez recepcje Hostelu Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania przedpłaty w charakterze zadatku.
4. Jeśli zadatek nie wpłynie na rachunek bankowy Hostelu w terminie wyznaczonym, Hostel zastrzega sobie prawo do zarezerwowania pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Hostel rezerwacji.
5. W przypadku anulacji rezerwacji przez Gościa, kwota uiszczonego zadatku zostanie zwrócona zgodnie z poniższymi zasadami:

a) bezkosztowa anulacja rezerwacji pobytu: można dokonać na 14 i więcej dni przed planowanym przyjazdem do Hostelu,

b) anulowanie rezerwacji między 14 a 7 dniem przed planowanym przyjazdem Hostel potrąci z zadatku 50% jej wartości,

c) w przypadku anulacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem, bądź niestawieniu się w Hostelu w zaplanowanym dniu przyjazdu – wpłacony zadatek przepada w całości na rzecz Hostelu.

6. W przypadku konieczności anulowania rezerwacji przez Hostel z uwagi na okoliczności, za które Hostel nie ponosi odpowiedzialności, hostel zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Gościa kwoty wpłaconego zadatku.

7. Przy dokonywaniu rezerwacji dla grup co najmniej 8 osób warunki rezerwacji i płatności mogą być ustalane indywidualnie dla każdej grupy, w sposób ustalony przez Hostel.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą przypadków dokonywania rezerwacji za pośrednictwem zewnętrznych portali rezerwacyjnych, które posiadają odrębne zasady rezerwacji. W takim wypadku Gość zobowiązuje się do przestrzegania warunków rezerwacji ustalonych przez takie portale. Za jakiekolwiek nieprawidłowości związane z procesem rezerwacji na tych portalach Hostel nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

§4. MELDUNEK

2. Podstawą zameldowania Gościa oraz wynajęcia pokoju hostelowego jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) wraz z wypełnieniem karty meldunkowej oraz uregulowanie pełnej kwoty za pobyt w Hostelu, przed rozpoczęciem doby hostelowej.

3. Niezależnie od ust. 2 powyżej, Hostel zastrzega sobie również prawo do pobrania przy zameldowaniu jako depozyt preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
4. Gość nie może przekazywać miejsca noclegowego osobom niezameldowanym w Hostelu, ani przekazywać miejsca hostelowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

5. Hostel może bez podania przyczyny odmówić przyjęcia Gościa/Usługobiorcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu hostelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracownika Hostelu albo innych osób przebywających na terenie Hostelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hostelu.

6. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa w każdym momencie, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych/odurzających, bądź którego zachowanie lub ubiór mogą zakłócać pobyt pozostałych gości hostelowych.

7. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie Hostelu.

§5

1. W pokojach Hostelu i na terenie Hostelu, dzieci do lat 12 mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowi prawni ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażania i urządzeń technicznych Hostelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Hostel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowana się do żądań Hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hostelu.
4. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hostelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem części lub całości płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

5. Gość powinien powiadomić recepcję o powstałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
6. Zabronione jest głośne odtwarzanie dźwięków na terenie Hostelu w trakcie obowiązywania ciszy nocnej.

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOSTELU

2. Odpowiedzialność Hostelu z tytułu uszkodzenia lub utraty rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług określona jest przepisami kodeksu cywilnego.

3. Hostel odpowiada z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, sprzętu elektronicznego, papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną złożone na przechowanie do depozytu Hostelu, znajdującego się w Recepcji i których oddanie do przechowania zostanie potwierdzone na piśmie.

4. Hostel ma prawo odmowy przejęcia na przechowanie w depozycie pieniędzy, sprzętu elektronicznego, papierów wartościowych i kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych przedmiotów, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość oraz przedmiotów wielkogabarytowych.

5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Hostelu przez Gościa mogą być wysłane na jego wniosek na wskazany adres i na jego koszt. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi 30 dni kalendarzowych.

Pozostawione artykuły żywnościowe oraz inne, których stan nie pozwala na ich przechowywanie lub mogące ulec szybkiemu zepsuciu, zostaną niezwłocznie zutylizowane po upływie 24 godzin.

6. W stosunku do rzeczy pozostawionych, wobec których nie ustalono osoby właściciela lub nie ustalono jego adresu – zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym m.in. przepisy kodeksu cywilnego.
7. Dla pozostawionych w Hotelu pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną w zakresie przechowywania stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym m.in. kodeksu cywilnego.
8. Hostel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie awarie i ich skutki niezależne od Hostelu (np. brak energii elektrycznej lub przerwy w dostawie energii, wody, Internetu lub ogrzewania).

§7

1. Gościowi/Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji w razie stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych przez Hostel usług.

2. Reklamację w formie pisemnej należy złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu uchybienia w recepcji Hostelu. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Hostel w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
3. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych przez Gościa usterek i zniszczeń.

§8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

2. W Hostelu obowiązuje zakaz wprowadzania oraz przechowywania zwierząt.
3. Pracownicy Hostelu są uprawnieni do żądania okazania im przez Gościa dokumentu tożsamości wyłącznie w celu niezbędnym do identyfikacji gości znajdujących się w Hostelu.

4. W Hostelu w pokojach wieloosobowych wynajmowane jest miejsce (łóżko), dlatego Goście muszą liczyć się z możliwością współdzielenia pokoju z innymi Gośćmi Hostelu. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby. Hostel nie gwarantuje osobnych pokoi dla mężczyzn i kobiet.
5. Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych – za wyjątkiem wyznaczonych miejsc na zewnątrz Hostelu (patio).
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych, czajników bezprzewodowych i podobnych przedmiotów nie stanowiących wyposażenia Hostelu. W pokoju hotelowym nie można również przechowywać materiałów wybuchowych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, niebezpiecznych.
7. Złamanie wskazanych powyżej w ust. 3 – 4 zakazów skutkować będzie naliczeniem kary w wysokości 1000zł, osobno za każde ujawnione naruszenie.

8. Gościom nie zezwala się dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

9. Na terenie Hostelu obowiązuje zakaz aktywizacji oraz prowadzenia sprzedaży obnośnej.
10. Każdorazowe zabrudzenie lub zniszczenie materaca skutkuje obciążeniem Gościa kosztem czyszczenia materaca oraz pościeli w wysokości 500 zł.

§9

1. Administratorem danych osobowych Gościa i Usługobiorcy jest (…) [dalej również jako: Administrator]

2. Dane osobowe Gości/Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

3. Dane osobowe Gości/Usługobiorcy mogą być przetwarzane w bazach danych Hostelu w celu:

a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy dotyczącej usług świadczonych od Administratora, w tym w szczególności rezerwacji noclegu – w każdym przypadku na podstawie żądania Gościa/Usługobiorcy przygotowania takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług przez Administratora, w tym w celu świadczenia usług noclegowych i innych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) rozliczenia należności i przetwarzania na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d) dla względów bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz mienia poprzez monitoring wizyjny (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
e) ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dane osobowe Gości/Usługobiorcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ustępie 3 celów przetwarzania:
a) co do działań zmierzających do zawarcia umowy – przez okres niezbędny do podjęcia takich działań;
b) co do celu realizacji umowy – przez okres niezbędny do realizacji umowy;
c) co do rozliczenia należności i przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – przez okres niezbędny do wypełniania ww. obowiązków przez Administratora;
d) co do zgody Odbiorcy – do czasu wycofania takiej zgody;

e) co do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu przedawnienia takich roszczeń przewidzianych przepisami prawa.
5. Odbiorcą danych osobowych Gości/Usługobiorcy będą pracownicy Administratora oraz firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz.
Hostelu, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe Gości/Usługobiorcy nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Goście/Usługobiorcy mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych obydwa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to Gościom/Usługobiorcom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

7. W zakresie, w jakim Goście/Usługobiorcy udzielili zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają oni prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Goście/Usługobiorcy mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Hostelu lub za pomocą skrzynki mailowej: office@3city-hostel.pl.
10. Gość/Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że brak podania jego danych osobowych lub żądanie ich usunięcia uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług przez Administratora zgodnie z jej treścią, a tym samym brak możliwości zakwaterowania Gościa w Hostelu.
11. W budynku Hostelu oraz na terenie wokół budynku Hostelu stosowany jest monitoring za pomocą kamer monitoringu. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych poprzez monitoring dostępna jest w Recepcji Hostelu. Teren objęty monitoringiem dodatkowo jest oznaczony znakiem graficznym wraz z informacją pisemną.

§10

2. Wszelkie spory związane z realizacją umowy o świadczenie usług przez Hostel rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niedojścia do porozumienia, wynikły z tego tytułu spór zostanie poddany rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu ze względu na położenie Hostelu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma powszechnie obowiązujące prawo, w szczególności kodeks cywilny.
4. Hostel wskazuje następujące możliwości kontaktu:
a) w siedzibie Hostelu,
b) pod adresem email: office@3city-hostel.pl,
c) telefonicznie pod numerem: +48 601 674 675.

Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Szczególnie zabiegamy o czystość w łazienkach, kuchniach i korytarzach, gdyż są one w naszym Hostelu pomieszczeniami wspólnymi. Goście 3City Hostel zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Dyrekcja 3CityHostel

rezerwacja

Newsletter

Otrzymuj od nas najnowsze informacje oraz oferty specjalne!

Loading

Copyright 2019 by   Marketing Department